Слободянюк Алла Анатоліївна

Викладач ВНТУ

Публікації

Методичні вказівки (3)

1. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Говоріння. Частина І. Суспільна сфера спілкування / Уклад. І. Є. Зозуля, Ю. В. Поздрань, А. А. Слободянюк. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 72 с.
2. Зозуля І. Є. «Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Говоріння. Частина І. Особистісна сфера спілкування». [Текст] : методичні вказівки / Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк А. А. - Вінниця : ВНТУ, 2020. – 55 с.
3. Шестопал, О. В. Методичні вказівки з «Іноземної мови за професійним спрямуванням»(англійська) для підготовки студентів старших курсів до вступу у магістратуру [Текст] : методичні вказівки / О. В. Шестопал, В. О. Сенченко, А. А. Слободянюк, Н. А. Насонова. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 79 с.

Навчальні посібники (4)

1. Прадівлянний, М. Г. Термінознавство: радіотехніка і телекомунікації. Частина 2. [Текст]. Частина 1 : навчальний посібник / М. Г. Прадівлянний, А. А. Слободянюк, Т. Г. Рудницька.– Вінниця : ВНТУ, 2018. – 57 с.
2. Шестопал, О. В. Англійська мова для студентів-автомобілістів [Текст] : навчальний посібник / О. В. Шестопал, В. О. Сенченко, А. А. Слободянюк. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 75 с.
3. Шестопал, О. В. Англійська мова для інженерів-механіків [Текст] : навчальний посібник / О. В. Шестопал, А. А. Слободянюк, В. О. Сенченко. – Шестопал О. В., Слободянюк А. А., Сенченко В. О. Вінниця : ВНТУ, 2017. – 65 с.
4. Прадівлянний, М. Г. Англійська мова для студентів-екологів [Текст]. Частина 1 : навчальний посібник / М. Г. Прадівлянний, О. Е. Марченко, А. А. Слободянюк. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 60 с.

Патенти (1)

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96773, Вінниця : ВНТУ, 2020. 55 с. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. – Дата реєстрації 19.03.2020.

Презентації (1)

1. Slobodianiuk, A. A. Interactive Methods for Studying Foreign Languages in Technical Higher Educational Establishments. [Презентація]. Виступ на пленарному засіданні XLI регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.– Вінниця : ВНТУ, 2012.

Статті (9)

1. Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк А. А. Роль дистанційного навчання у вивченні української мови як іноземної // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70) No 1. Ч. 1 2020. C. 33-38.
2. Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк А. А. Розвиток навичок говоріння в іноземних студентів // Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 21. Том 1. 2020. – С. 128–132.
3. Hadaichuk N., Herasymenko N., Melnyk O., Nykyporets S., Slobodianiuk A. Stimulation of Students` Cognitive Activities in the Process of Foreign Language Learning // World Science / Multidisciplinary Scientific Edition – № 3 (55), Vol.3, March 2020. – Warsaw: RS Global Sp. z O.O., Poland. – DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31032020/6984 – P.6-10. ISSN 2413-1032.
4. Slobodianiuk, A. A. Communicative Grammar Technique for Promoting Students` Linguistic and Communicative Competences [Текст] / A. A. Slobodianiuk, T. G. Rudnytska // Інноваційна педагогіка. – Одеса, 2020. – Вип. 23, т. 2. – С. 43–45.
5. Rudnytska, T. H. Students` Attitude To The Academic Integrity Principles Adherence In Higher Education Institutions [Текст] / T. Y. Rudnytska, A. A. Slobodianiuk, K. V. Podolianchuk // Інноваційна педагогіка. – Одеса, 2019. – Вип. 11, т. 2. – С. 182-185.
6. Рудницька Т. Г. Особливості перекладу складних технічних термінів в галузі інформаційних технологій [Текст] / Т. Г. Рудницька, А. А. Слободянюк // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки (мовознавство)» : збірник наукових праць. – Дрогобич, 2018. – № 9. – С. 191-194.
7. Nasonova N. A. Information Design in Studying Foreign Languages [Текст] / N. A. Nasonova, A. A. Slobodianiuk // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету. Серія "Соціально - гуманітарні науки". - Вінниця : ВНАУ, 2013. – № 1. – С. 125-131.
8. Слободянюк А. А. Oрганізація навчального процесу вивчення англійської мови з використанням інформаційних технологій у вищих навчальних закладах [Текст] / А. А. Слободянюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігів : ЧНПУ, 2011. – № 93. – С. 276-280.
9. Слободянюк А. А. Метод проектів як синтезуючий засіб навчання іноземним мовам [Текст] / А. А. Слободянюк // Збірник наукових праць Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Теоретичні питання культури, освіти та виховання". – К.: КНЛУ, 2010. – № 42. – С. 105 - 109

Тези доповідей (26)

1. Слободянюк А. А. The popularity of global foreign language learning [Електронний ресурс] / А. А. Слободянюк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2020/paper/view/9699.
2. Slobodianiuk A.A. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference “Actual Aspects of Development in the Context of Globalization”, pedagogical sciences – Florence, Italy: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 23 – 24 March 2020. – P. 32– 33. – ISBN 978-1-64826-024-7.
3. Слободянюк А. А. Комунікативні труднощі при вивченні іноземної мови [Text] / А. А. Слободянюк // Materiály XV Mezinárodní vĕdecko-praktická konference “Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2019”, 22–28 února 2019 r. – Praha : Publishing House “Education and Science”, 2019. – Vol. 6: Filologie. – P. 3–5.
4. Slobodianiuk A. A. Features Of Teaching Foreign Language Grammar [Електронний ресурс] / A. A.Slobodianiuk // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2019/paper/view/6837.
5. Рибко Н. В. Educational innovations in teaching English [Текст] / Н. В. Рибко, А. А. Слободянюк // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 листопада 2018 р. – Вінниця, 2018. – С. 147-149.
6. Rudnytska, T. H. Teaching Critical Thinking Skills [Текст] / T. H. Rudnytska, A. A.Slobodianiuk, I. O. Pylypenko // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки», Запоріжжя, 25-26 травня 2018 р. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – C. 109-111.
7. Rudnytska, T. H. Improving Discipline Related Problem-Solving Skills [Текст] / T. H. Rudnytska, A. A. Slobodianiuk, T. V. Іvanchyk // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження в сфері педагогічних і психологічних наук», 4-5 травня 2018. – Київ : ТНУ, 2018. – C. 53-56.
8. Рудницька Т. Г. The Role Of Environmental Education In Fostering Students` Competence and Involvement [Текст] / Т. Г. Рудницька, А. А. Слободянюк, К. В. Подолянчук // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мова, культура та освіта», Вінниця, 19 квітня 2018 р. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – С. 203-209.
9. Слободянюк А. Case Study Method In Teaching English [Текст] / А. Слободянюк, Н. Рибко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі», Вінниця, 22 листопада 2018 р. – Вінниця : ВДПУ, 2018. – С. 159-160.
10. Слободянюк А. Project Method In Learning Foreign Languages [Текст] / А. Слободянюк, Н. Рибко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі», Вінниця, 26-27 квітня 2017 р. – Вінниця : ВДПУ, 2017. – С. 120-122.
11. Рибко Н. General Principles of Translation [Текст] / Н. Рибко, А. Слободянюк // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі», Вінниця, 26-27 квітня 2017 р. – Вінниця : ВДПУ, 2017. – С. 110-112.
12. Слободянюк А. Studying Vocabulary In Technical Universities [Текст] / А. Слободянюк, Н. Рибко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі», Вінниця, 14 квітня 2016 р. – Вінниця : ВДПУ, 2016. – С. 141-144.
13. Рибко Н. Translation of economic texts [Текст] / Н. Рибко, А. Слободянюк // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі», Вінниця, 14 квітня 2016 р. – Вінниця : ВДПУ, 2016. – С. 127-130.
14. Шестопал О. Aктуальність використання мультимедійних технологій у фаховій підготовці вчителя іноземної мови [Текст] / О. Шестопал, А. Слободянюк // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі», Вінниця, 9 квітня 2015 р. – Вінниця : ВДПУ, 2015. – С. 183-185.
15. Senchenko V. O. Improvization as one of the key strategies in learning foreign languages [Текст] / V. O. Senchenko, A. A. Slobodianiuk // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі», Вінниця, 9 квітня 2015 р. – 2015. - С. 148-150.
16. Nasonova, N. A. Machine Translation In Studying Foreign Languages [Текст] / N. A. Nasonova, A. A. Slobodianiuk // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти», Вінниця, 10 квітня 2014 р. – Вінниця : ВДПУ, 2014. – С. 83-85.
17. Слободянюк А. А. Вивчення нового лексичного матеріалу [Текст] / А. А. Слободянюк, Н. А. Насонова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти», Вінниця, 10 квітня 2014 р. – Вінниця : ВДПУ, 2014. – С. 107-109.
18. Slobodianiuk A. A. Hutsuls and Hutsulshchina [Текст] / A. A. Slobodianiuk, N. V. Pryimak // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Міжнародний науковий форум: наука і практика в сучасному світі", Київ, 8 травня 2014 р. – Київ : Центр Науково-Практичних Студій, 2014. – C. 176-178.
19. Slobodianiuk A. A. Borshchiv Embroidery: Past and Present [Текст] / A. A. Slobodianiuk, N. V. Pryimak // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Міжнародний науковий форум: наука і практика в сучасному світі", Київ, 8 травня 2014 р. – Київ : Центр Науково-Практичних Студій, 2014. – C. 173-175.
20. Рибко Н. В. Застосування машинного перекладу [Текст] / Н. В. Рибко, А. А. Слободянюк // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти», Вінниця, 10 квітня 2013 р. – Вінниця : ВДПУ, 2013. – С. 112-114.
21. Слободянюк А. А. Покращення розмовних навичок при вивченні іноземної мови [Текст] / А. А. Слободянюк, Н. В. Рибко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти», Вінниця, 10 квітня 2013 р. – Вінниця : ВДПУ, 2013. – С. 122-123.
22. Слободянюк А. А. Використання словника при вивченні іноземної мови [Текст] / А. А. Слободянюк // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти», Вінниця. 10 квітня 2012 р. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – С. 118-120.
23. Бондаренко З. В. Адаптація іноземних студентів в освітній простір України (на прикладі Вінницького національного технічного університету) [Текст] / З. В. Бондаренко, А. А. Слободянюк // Всеукраїнська науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних громадян у технічних вищих навчальних закладах України», 26-28 квітня 2012 р. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пікуля. – С. 151-152.
24. Slobodianiuk, A. A. The Latest Tendencies in Environmental Protection [Текст] / A. A. Slobodianiuk, V. V. Panchenko // Тези доповідей та повідомлень всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів та студентів «Мовою плекаємо культуру», Вінниця, 4 квітня 2012 р. - Вінниця : ВНАУ , 2012. - С. 110-112.
25. Слободянюк А. А. Метафоризація в англійській мові [Текст] / А. А. Слободянюк // Матеріли Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти», Вінниця, 8 квітня 2011 р. - Вінниця : ВДПУ, 2011. - С. 119-121.
26. Слободянюк А. А. Комп`ютеризоване навчання іноземним мовам [Текст] / А. А. Слободянюк // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти», Вінниця, 9 квітня 2010 р. – Вінниця : ВДПУ, 2010. – С. 104-105.